امتحان میان ترم اقتصاد خرد جناب آقای دکتر خدیوی امروز دوشنبه ۹۶/۳/۸ ساعت ۱۷/۳۰ برگزار می گردد.