کلاس جبرانی زبان تخصصی جناب آقای دکتر کوهستانی گروه دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ، روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۳ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می گردد.