کلاس جبرانی درس متون روانشناسی سرکارخانم دکتر انصاری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۳ ساعت ۱۲ و نیز روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۳/۴ ساعت ۸ برگزار می گردد.