کلاس جبرانی درس روان شناسی فیزیولوژیک خانم قهرمانی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۳/۱ ساعت ۱۴-۱۲ و ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.