به اطلاع کلیه اساتید وکارکنان و دانشجویان محترم می رساند؛ ساعت کاری بخش اداری موسسه در ماه مبارک رمضان شنبه تا چهارشنبه ۱۳/۳۰-۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۲-۷/۳۰می باشد.