کلاس جبرانی سرکار خانم دکتر آهنچیان چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۱۱۲ برگزار می گردد.