کلاس جبرانی نهاد خانواده سرکار خانم ابراهیمی چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ ساعت ۱۲-۱۰ درکلاس ۱۰۲  برگزار می گردد.