کلاس جبرانی روانشناسی دین استاد سنائی فرخی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۴ ساعت ۱۸-۱۴ در کلاس ۱۱۰ برگزار می گردد.