کلاس جبرانی اخلاق حرفه ای در مدیریت استاد محترم جناب آقای کوشازاده روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ ساعت ۱۲ تا ۱۳/۳۰ در کلاس ۱۱۵و ازساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵  دراتاق کامپیوتر برگزار می گردد.