کلاس جبرانی درس متون روانشناسی ۲ خانم دکتر انصاری روز یکشنبه ۹۶/۲/۳۱ برگزار می گردد.