دانشجویان محترم موسسه ،براساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ آخرین مهلت حذف تک درس ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ و پایان کلاسها ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ می باشد .