امتحان میان ترم درس مدیریت استراتژیک جناب آقای دکتر کوشازاده پنج شنبه مورخ ۹۶/۳/۴ ساعت ۸ ، از سئوالات تشریحی خلاصه کلیه فصول کتاب (۸ فصل) برگزار می گردد.