امتحان میان ترم دروس آقای دکتر جوان جعفری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ برگزار می گردد.امتحان دانشجویان مقطع کارشناسی به صورت تستی و در مقطع کارشناسی ارشد به صورت تشریحی انجام خواهد شد.