کلیه دانشجویان محترمی که در نیمسال جاری فارغ التحصیل می گردند،جهت بررسی پرونده خود به امورآموزشی مراجعه فرمایند.