دانشجویان محترمی که دروس تطبیقی از دانشگاه پیام نور داشته اند، به امور آموزشی مراجعه فرمایند.