کلاس جبرانی تاریخ اسلام گروه خواهران پنجشنبه ۹۷/۱/۲۳ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ برگزار می گردد.