کلاس درس فنون وتجزیه وتحلیل جناب آقای صالحی روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۳/۴ برگزار نمی گردد.