کلاس درس تحلیل آماری جناب آقای دکتر مهرام روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۳/۴ برگزار نمی گردد.