درس ورزش ۱ گروه برادران به دلیل تداخل کلاسی به روز دوشنبه ساعت ۱۸-۱۶ منتقل گردید.