روز دوشنبه مورخ ۹۶/۳/۱ ساعت ۱۴-۱۲ و ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.(برگزاری کلاس از ساعت ۱۰ به ساعت ۱۴ تغییر یافت)