کلاس جبرانی نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جناب آقای دکتربذرافشان مقدم  پنجشنبه ۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.