درس روش تحلیل جمعیت جناب آقای دکتر حسنی امروز دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶ برگزار نمی گردد.ضمنا برنامه کلاس به روزهای دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ و ۱۸-۱۶ هفته های زوج تغییر نمود.