کلاس جبرانی درس پول و ارز و بانکداری خانم صادقی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۲ ساعت ۱۸ برگزار می گردد.