قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری (ورودی های ماقبل ۹۶) : دانشجویان محترم رشته حسابداری جهت انتخاب درس آمار و کاربرد آن در مدیریت به امور آموزشی موسسه مراجعه نمایند.