با تواجه به کاهش زمان ثبت در خواست تمدید سنوات در سیستم سازمان وظیفه عمومی کشور از ۶ ماه به ۳ ماه دانشجویان محترم پس از اتمام سنوات تحصیلی سریعا به امور اموزشی موسسه مراجعه نمایند.ضمنا متذکر می گرددسنوات تحصیلی دانشجویان مشمول از نیمسال قبولی در دانشگاه  به مدت ۱۰ نیمسال برای کارشناسی  و برای کارشناسی ارشد ۶ نیمسال می باشد.