کلاس اصول حسابداری ۱ استاد محترم سرکارخانم رئوفی روز شنبه به جای ساعت ۱۰-۸ ، ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.کلاس ساعت ۱۲-۱۰ هیچ تغییری نخواهد داشت.