به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثاگر می رساند جهت شرکت در جشنواره فوق حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵جهت تکمیل فرم ثبت نام به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمائید.
دانشجویان در صورت داشتن طرح های پژوهشی،مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی ،تالیف و یا تصنیف کتاب و…ضمن برخوردارشدن از امیتاز ویژه جشنواره ضروریست در زمان ثبت نام مدارک خودرا ارائه نمایند.