کلاس جبرانی درس آسیب شناسی روانی ۱ جناب آقای دکتر صالح پور ، دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲-۱۰ برای هر دو گروه برگزار می گردد.