کلاس درمان مصاحبه جناب آقای حاجی پور چهارشنبه ۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۶-۱۴/۳۰ برای هردو گروه برگزار می گردد.