کلاس اعتیاد،سبب شناسی و درمان جناب آقای دکتر صالح پور چهارشنبه ۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۴/۳۰-۱۳ برای هر دو گروه برگزار می گردد.