کلاس جبرانی درس مشاوره سرکارخانم ابراهیمی پنجشنبه ۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۰/۱۵ کلاس ۱۱۵ برگزار می گردد.