کلاس روش تحقیق جناب آقای قنبری سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۸ ساعت ۱۴-۱۲ برای هردو گروه برگزار می گردد.