کلاس جبرانی درس روانشناسی بالینی کودک خانم دکتر انصاری روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۸ساعت ۱۲-۱۰ و ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.