کلاس کاربرد روشهای درمان مصاحبه جناب آقای حاجی پور چهارشنبه ۹۶/۹/۲۲ ساعت ۱۴/۳۰ برای هردو گروه برگزار می گردد.