کلاس اعتیاد ، سبب شناسی و درمان جناب آقای دکتر صالح پور چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۲ ساعت ۱۳ برای هردو گروه برگزار می گردد.