کلاس جبرانی درس ریاضی جناب آقای تیموری دوشنبه ۹۶/۹/۲۰ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.