کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی دوشنبه ۹۶/۹/۲۰ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.