کلاس جبرانی درس علوم اعصاب شناختی جناب آقای حسن نژاد روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۳ ساعت ۱۶-۱۴ و ۱۸-۱۶ به ترتیب گروههای ۲و۱ برگزار می گردد.