کلاس زبان عمومی استاد محترم سرکارخانم کوچک زاده در روز ۹۶/۹/۱۶ ساعت ۱۳-۱۰ برگزار نمی گردد. جلسه جبرانی ۹۶/۹/۲ ساعت ۱۴/۳۰-۱۲/۳۰ برگزار می گردد.