کلاس جبرانی درس مدیریت رفتار سازمانی جناب آقای مشتاق پنجشنبه مورخ ۹۶/۹/۲ ساعت ۱۰-۸ برگزار می گردد.