دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به لینک  http://hri.ac.ir/?page_id=1407

وارد قسمت تکمیل کارنامه سلامت روان شوند و در پایان فرم کارنامه سلامت روان و خروجی ان را پرینت و تحویل امور فرهنگی موسسه نمایند.

حداکثر زمان مهلت تکمیل فرم کارنامه سلامت تا تاریخ ۹۶/۹/۱۰می باشد.