کتابخانه موسسه در نظر دارد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی تعداد منابع امانت داده شده به دانشجویان را افزایش دهد.لذا دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند از ۵ عنوان کتاب و حداکثر تا ۲۰ روز و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از ۷ عنوان کتاب و حداکثر تا ۲۰ جهت دریافت کتاب مراجعه نمایند. افزایش تعداد منابع امانت داده شده فقط در هفته کتاب و کتابخوانی و حداکثر تا پایان آبان ماه انجام خواهد پذیرفت.