کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد سرکار خانم مردانی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۸ تا ۱۰ در کلاس ۱۰۷ برگزار خواهد گردید.