کلاس (عادی و جبرانی) درس نظریه های سازمانی خانم دکتر آهنچیان روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۷ ازساعت ۱۶ الی ۱۹ در کلاس ۱۰۶ برگزار می گردد.