قابل توجه دانشجویان محترم مدیریت صنعتی و بازرگانی ؛ به اطلاع می رساند کلاسهای جبرانی سرکارخانم دکتر آهنچیان به شرح ذیل برگزار می گردد.