کلاسهای جبرانی سرکارخانم دکتر آهنچیان به شرح زیر برگزار می گردد:

  • درس روش تحقیق  رشته حسابداری سه شنبه ۹۶/۸/۱۶ ساعت ۱۴-۱۲
  • درس روش تحقیق ( کلاس روزهای سه شنبه و چهارشنبه) در روزهای چهارشنبه۹۶/۸/۱۷ و ۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۴-۱۲
  • درس مبانی سازمان و مدیریت چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ساعت ۱۴-۱۲