دانشجویان محترم دروس مبانی مهندسی مالی و مبانی مدیریت سرمایه گذاری جهت بازدید علمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۷/۳۰ ساعت ۸/۳۰ در محل موسسه حضور بهم رسانند.