کلاس کاربرد تئوری  تصمیم گیری جناب آقای دکتر فرخی پنجشنبه ۹۶/۷/۲۷ ساعت ۱۲/۳۰ برگزار می گردد.