کلاس انقلاب اسلامی ایران گروه خواهران روزهای دوشنبه ساعت ۱۶ بدلیل نرسیدن به حد نصاب لازم به ساعت ۱۴ منتقل گردید.

کلاس اندیشه اسلامی ۱ گروه خواهران روزهای شنبه ساعت ۸ بدلیل نرسیدن به حد نصاب لازم به ساعت ۱۰ منتقل گردید.

کلاس اخلاق و تربیت اسلامی گروه خواهران روزهای چهارشنبه ساعت ۸ بدلیل نرسیدن به حد نصاب لازم به ساعت ۱۰ منتقل گردید.

کلاس متون اسلامی گروه خواهران روزهای شنبه ساعت ۸ بدلیل نرسیدن به حد نصاب لازم به ساعت ۱۰ منتقل گردید.

کلاس آشنایی با قوانین کسب و کار سه شنبه ۹۶/۷/۱۸ ساعت ۱۷-۱۴ برگزار می گردد.

کلاس فارسی عمومی گروه برادران روزهای سه شنبه ۱۴-۱۲ و هفته های فرد ۱۶-۱۴  از تاریخ ۹۶/۷/۲۵ برگزار می گردد.

کلاس اصول مدیریت مالی ۲ روز های سه شنبه  ساعت ۱۴/۳۰-۱۱/۳۰ برگزار می گردد.

کلاس سیستم خرید و انبارداری رشته مدیریت صنعتی به شنبه ساعت ۱۸-۱۵ منتقل گردید.

کلاس مدیریت تولید رشته مدیریت صنعتی به چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۵ منتقل گردید.