کلاسهای سیستم خرید و مدیریت تولید رشته مدیریت صنعتی به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم با رشته مدیریت بازرگانی ادغام گردید.